Maria Fini
"Watching Me, Watching You, Watching Me"
2008
Plaster
14" x 34"